Hallinto

Vuosi- ja Valintakokous

Vuosikokous on Blues Volley ry:n ylin päättävä elin ja seuran tärkein kokous.

Se pidetään vuosittain 1.8.- 30.9. välisenä aikana. Seuran toimintakausi on 1.7.–30.6.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille.
 • päätetään toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta seuraavalle toimikaudelle.
 • muut sääntöjen määräämät asiat.

Valintakokouksessa seuralle valitaan puheenjohtaja sekä kuusi hallituksen jäsentä. Se pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Äänioikeutettuja seuran kokouksissa ovat 16 vuotta täyttäneet jäsenmaksunsa maksaneet seuran jäsenet.

Hallitus

Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa sen lainmukaisena hallituksena valintakokouksen valitsema hallitus vuosikokouksen päättämällä toimintalinjalla. Hallituksen kokouksiin osallistuu myös sen valitsema seuran rahastonhoitaja. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.

Hallituksen ensisijaisena tavoitteena on ylläpitää ja kehittää seuran toimintaa sekä tukea valmentajiensa työtä. Tämän toteuttamiseksi se tekee yhteistyötä myös kaupungin liikuntatoimen ja koulujen sekä muiden yhteistyötahojen ja urheiluseurojen kanssa. Hallitus valitsee ne tavoitteet ja toimenpiteet, joilla seuran toimintoja kehitetään.

Hallituksen kokouksen pöytäkirja tallennetaan puheenjohtajan tai sihteerin arkistoon. Pöytäkirja lähetetään sähköpostilla tiedoksi hallitukselle ja se tallennetaan myös sähköisesti hallituksen omaan arkistoon seuran internet-sivuille. Joukkueenjohtajille ja valmentajille kokouksesta lähetetään tiivistetty muistio silloin kun se katsotaan tarpeelliseksi.

Hallitus jakaa keskuudessaan toiminnan vastuualueet. Se voi nimetä tehtäviin vastuulliseksi myös hallituksen ulkopuolisia henkilöitä.

Tehtäviä ovat mm:

 • seuratoiminnan eri alueiden kehittäminen
 • talous
 • valmennus
 • nuorisotoiminta
 • aikuistoiminta
 • tiedotus ja viestintä
 • uusien alkeisryhmien perustaminen vuosittain F-E-ikäisille junioreille
 • muut erillisprojektit kuten turnausten järjestäminen, varainhankinta ja yhteistapahtumat